Yakult gebruikt cookies op haar websites. Deze cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden en om uw voorkeuren en interesses te onthouden. Door verder gebruik van de website, accepteert u het gebruik van cookies zoals beschreven in het privacybeleid. Ok

Begrippenlijst

In deze actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
a. Actie: de hieronder beschreven actie die door Yakult wordt georganiseerd en
aangeboden;
b. Actievoorwaarden: deze voorwaarden;
c. Deelnemer: de persoon die meedoet aan de Actie na aanmelding op de website
www.yakult.nl
d. Yakult: officiële naam Yakult Nederland BV, Handelsweg 59/H, 1181 ZA Amstelveen.

Organisatie en duur Actie

De Actie wordt georganiseerd door Yakult en loopt gedurende de periode van begin september tot en met 18 oktober. Als omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Yakult gerechtigd de actie geheel of gedeeltelijk stop te zetten, in te korten of te verlengen

Deelname

Door aan de Actie deel te nemen, aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud daarvan. Deelname staat open voor personen van 18 jaar of ouder. Deelnemers dienen hun naam- en adresgegevens volledig en correct in te vullen. Yakult zal de door de Deelnemer verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Ten aanzien van de behandeling van persoonlijke gegevens van Deelnemers, geldt het Privacy Statement van Yakult. Voor meer informatie klik hier http://yakult.nl/privacy-verklaring
De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. Klachten over de Actie kunnen per e-mail worden gericht aan Yakult via info@yakult.nl. Yakult reageert per e-mail binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Yakult aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is.
Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake van de Actie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Omschrijving van de actie

Yakult geeft 40 feestelijke ontbijtjes voor 2 personen weg aan de winnaars van de online puzzel.

Omschrijving van de Actie en Actievoorwaarden 40 onbijtjes voor 2 personen

1.1 Deelnemers kunnen zich aanmelden deze actie via www.yakult.nl.
1.2 Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
1.3 Yakult selecteert op basis van loting 40 winnaars uit de aanmeldingen. De winnaars komen vervolgens in aanmerking voor een ontbijt voor twee personen bezorgd op één huisadres.
1.4 Elke winnaar wordt door Yakult in week 43 per e-mail en of telefoon op de hoogte gesteld van de
door hem of haar gewonnen prijs t.w.v. 64 euro voor twee personen. Als de prijswinnaar niet binnen drie dagen na verzending van de eerste e-mail heeft gereageerd vervalt het recht van de Deelnemer op de prijs. Yakult behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren.
1.5 De namen van de prijswinnaars worden door Yakult op www.yakult.nl bekendgemaakt. Deelnemers geven met hun akkoord op deze actievoorwaarden toestemming aan Yakult om hun naam te publiceren in voor haar relevante media, al dan niet in combinatie met een of meerdere logo’s van Yakult.
1.6 De winnaars ontvangen een cadeaubon waarmee de winnaar zelf (voor twee personen) het ontbijt kan bestellen op de gewenste datum én (op een) adres. Deze bestelling dient minimaal 7 dagen voor levering geplaatst te worden.
1.7 Winnaars accepteren de prijs zoals uitgegeven. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.
1.8 Yakult handelt in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de
Gedragscode Promotionele Kansspelen.
1.9 Yakult medewerkers zijn uitgesloten van deelname.