Begrippenlijst

In deze actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1. Actie: de hieronder beschreven ‘Maak kans op twee kaartjes voor Micropia’ actie wordt door Yakult aangeboden.
2. Actievoorwaarden: deze voorwaarden;
3. Deelnemer: de persoon die meedoet aan de Actie na inschrijving via yakult.nl
4. Prijs: twee kaartjes voor Micropia
5. Yakult: officiële naam Yakult Nederland BV, Handelsweg 59H, 1181 ZA Amstelveen.

Organisatie en duur actie

De Actie wordt aangeboden door Yakult en loopt gedurende de periode van een maand na deelname aan de actie. Als omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Yakult gerechtigd de actie geheel of gedeeltelijk stop te zetten, in te korten of te verlengen.

Deelname

Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud daarvan. Deelname staat open voor personen van 18 jaar of ouder. Deelnemers dienen de gevraagde gegevens volledig en correct in te vullen. Yakult zal de door de Deelnemer verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Ten aanzien van de behandeling van persoonlijke gegevens van Deelnemers, geldt het Privacy Statement van Yakult.

De deelnemer geeft toestemming voor verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. Klachten over de Actie kunnen per e-mail worden gericht aan Yakult via info@yakult.nl. Yakult reageert per e-mail binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Yakult aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is.
Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake de Actie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Aan de actie kunnen alleen deelnemers meedoen die in Nederland woonachtig zijn.

Omschrijving van de Actie

Vul de enquête over de Open Dag in en maak kans op twee kaartjes voor Micropia.

Actievoorwaarden

Deelnemers aan deze actie kunnen meedoen via onze nieuwsbrief.

Yakult selecteert per maand door loting de winnaars uit alle personen die de enquête hebben ingevuld binnen de maand oktober. Alleen de Prijswinnaars ontvangen een e-mail met de mogelijkheid hun gegevens aan te vullen. De gevraagde gegevens zijn nodig voor het versturen van de prijs. De Prijswinnaar is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens.

De Prijswinnaars krijgen 1 maand na verzending van de winnaars e-mail de tijd om de benodigde gegevens aan te vullen. Indien er na die tijd niet is gereageerd, vervalt het recht van de Deelnemer op de prijs. Yakult behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren.

Winnaars accepteren de prijs zoals uitgegeven. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.

Yakult handelt in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
Yakult medewerkers zijn uitgesloten van deelname.