Yakult gebruikt cookies op haar websites. Deze cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden en om uw voorkeuren en interesses te onthouden. Door verder gebruik van de website, accepteert u het gebruik van cookies zoals beschreven in het privacybeleid. Ok

Begrippenlijst

In deze actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
a. Actie: de hieronder beschreven actie die door Yakult wordt georganiseerd en
aangeboden;
b. Actievoorwaarden: deze voorwaarden;
c. Deelnemer: de persoon die meedoet aan de Actie na aanmelding op de website
www.yakult.nl
d. Yakult: officiële naam Yakult Nederland BV, Handelsweg 59/H, 1181 ZA Amstelveen.

Organisatie en duur Actie

De Actie wordt georganiseerd door Yakult en loopt gedurende de periode vanaf 1 september tot de voorraad strekt.  Als omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Yakult gerechtigd de actie geheel of gedeeltelijk stop te zetten, in te korten of te verlengen.

Deelname

Door aan de Actie deel te nemen, aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud daarvan. Deelname staat open voor personen van 18 jaar of ouder. Deelnemers dienen hun naam- en adresgegevens volledig en correct in te vullen. Yakult zal de door de Deelnemer verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Ten aanzien van de behandeling van persoonlijke gegevens van Deelnemers, geldt het Privacy Statement van Yakult. Voor meer informatie klik hier http://yakult.nl/privacy-verklaring
De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. Klachten over de Actie kunnen per e-mail worden gericht aan Yakult via info@yakult.nl. Yakult reageert per e-mail binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Yakult aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake van de Actie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Omschrijving van de actie

Yakult is jarig en trakteert op 8.000 Yakult Breinbrekers (puzzelboekjes).

Omschrijving van de Actie en Actievoorwaarden ‘Ontvang gratis een Yakult Breinbreker’

1.1 Deelnemers kunnen zich vanaf 1 september aanmelden via de website www.yakult.nl. Gedurende de campagne zal er dagelijks een maximaal aantal boekjes worden weggegeven.
1.2 Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
1.3 Per deelnemer én huishouden kan er één boekje worden aangevraagd.
1.4 Elke deelnemer ontvangt per e-mail een bevestiging van aanvraag. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het juist vermelden van de adresgegevens.
1.5 De actie loopt tot de voorraad strekt (op = op)
1.6 Het boekje wordt binnen 7 dagen thuisgestuurd.
1.7 Yakult handelt in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
1.8 Yakult medewerkers zijn uitgesloten van deelname.