Yakult gebruikt cookies op haar websites. Deze cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden en om uw voorkeuren en interesses te onthouden. Door verder gebruik van de website, accepteert u het gebruik van cookies zoals beschreven in het privacybeleid. Ok

Actie- en Algemene voorwaarden Yakult smoothielepels

Maak kans op één van de unieke Yakult smoothielepels

Begrippenlijst

  • Actie: de hieronder beschreven actie die door Yakult wordt georganiseerd en aangeboden
  • Actievoorwaarden: deze voorwaarden
  • Deelnemer: de persoon die meedoet aan de Actie na aanmelding op de website www.yakult.nl
  • Yakult: officiële naam Yakult Nederland BV, Handelsweg 59/H, 1181 ZA Amstelveen

Organisatie en duur actie

De Actie wordt georganiseerd door Yakult en loopt gedurende de periode 26 augustus 2016 t/m 2 september 2016. Als omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Yakult gerechtigd de actie geheel of gedeeltelijk stop te zetten, in te korten of te verlengen.

Deelname

Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud daarvan.Deelname staat open voor personen van 18 jaar of ouder. Deelnemers dienen hun naam- en adresgegevens volledig en correct in te vullen. Winnaars nemen voor eigen risico deel aan de Yakult smoothielepel actie. Yakult zal de door de Deelnemer verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Ten aanzien van de behandeling van persoonlijke gegevens van Deelnemers, geldt het Privacy Statement van Yakult.

 

De deelnemer geeft toestemming voor verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. Klachten over de Actie kunnen per e-mail worden gericht aan Yakult via info@yakult.nl. Yakult reageert per e-mail binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht.

 
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Yakult aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is.

 
Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake de Actie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Omschrijving van de Actie

In de nieuwsbrief van 26 augustus 2016 worden deelnemers gevraagd hun favoriete smoothierecept aan Yakult door te geven door middel van een vooropgezette vragenlijst. Deelnemers maken kans op één Yakult smoothielepel.

Actievoorwaarden

Deenemers kunnen zich aanmelden voor de winactie voor één Yakult Smoothielepel via http://www.surveygizmo.com/s3/2989887/Favoriete-Yakult-smoothie.

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn en verklaren in goede gezondheid te verkeren.

 
Yakult selecteert door loting de winnaars uit de aanmeldingen. De winnaars komen vervolgens in aanmerking voor één gratis Yakult smoothielepel.

 
Elke winnaar wordt door Yakult per e-mail op de hoogte gesteld van de door haar gewonnen prijs en de lepel zal na de actie opgestuurd worden naar het door hem of haar opgegeven adres.

 
De namen van de prijswinnaars worden niet bekendgemaakt.

 
Deelnemers geven met hun deelname akkoord op deze actievoorwaarden en toestemming aan Yakult om hun naam en/of foto te publiceren in voor haar relevante media, al dan niet in combinatie met een of meerdere logo’s van Yakult. Voor publicatie van de foto’s wordt de Deelnemer vooraf geïnformeerd.

 
Winnaars accepteren de prijs zoals uitgegeven. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.

 
Yakult handelt in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
Yakult medewerkers zijn uitgesloten van deelname.

 
Als de Yakult smoothielepel actie om welke reden dan ook niet door kan gaan, vervalt daarmee ook deze Actie.