Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ACTIEVOORWAARDEN

Actie- en algemene voorwaarden ‘Een boost met Yakult Plus: maak kans op een e-bike’
1. Yakult Nederland BV
2. Actie- en algemene voorwaarden ‘Win een e-bike’

Begrippenlijst

In deze actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1. Actie: de hieronder beschreven ‘Maak kans op een e-bike’ actie wordt door Yakult aangeboden.
2. Actievoorwaarden: deze voorwaarden;
3. Deelnemer: de persoon die meedoet aan de Actie via Instagram
4. Prijs: Een Cortina E-U1 e-bike twv €1598
5. Yakult: officiële naam Yakult Nederland BV, Handelsweg 59/H, 1181 ZA Amstelveen.

Organisatie en duur actie

De Actie wordt aangeboden door Yakult en loopt gedurende de periode 28 april 2022 t/m 1 mei 2022. Als omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Yakult gerechtigd de actie geheel of gedeeltelijk stop te zetten, in te korten of te verlengen.

Deelname

Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud daarvan. Deelname staat open voor personen van 18 jaar of ouder. Deelnemers dienen de gevraagde gegevens volledig en correct in te vullen. Yakult zal de door de Deelnemer verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Ten aanzien van de behandeling van persoonlijke gegevens van Deelnemers, geldt het Privacy Statement van Yakult.

De deelnemer geeft toestemming voor verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. Klachten over de Actie kunnen per e-mail worden gericht aan Yakult via info@yakult.nl. Yakult reageert per e-mail binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Yakult aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is.
Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake de Actie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Aan de actie kunnen alleen deelnemers meedoen die in Nederland woonachtig zijn.

Winnaar

Yakult selecteert door loting de winnaars uit alle aanmeldingen. Alleen de Prijswinnaar ontvangt op vrijdag 6 mei 2022 een bericht via Instagram met de mogelijkheid hun gegevens door te geven. De gevraagde gegevens zijn nodig voor afgeven van de prijs. De Prijswinnaar is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens. Indien er na maandag 9 mei 2022 niet is gereageerd, vervalt het recht van de Deelnemer op de prijs. Yakult behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren.

De Winnaar accepteerd de prijs zoals uitgegeven. De gewonnen prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.

Yakult draagt geen verantwoordelijkheid voor datgene wat er met de fiets gebeurt vanaf het moment van overdracht van de prijs aan de winnaar.

Yakult handelt in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Yakult medewerkers zijn uitgesloten van deelname.