Yakult gebruikt cookies op haar websites. Deze cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden en om uw voorkeuren en interesses te onthouden. Door verder gebruik van de website, accepteert u het gebruik van cookies zoals beschreven in het privacybeleid. Ok

Maak kans op een van de 200 aanmeldcodes voor Yakult Start to Run.

Begrippenlijst

Actie: de hieronder beschreven actie die door Yakult wordt georganiseerd en aangeboden
Actievoorwaarden: deze voorwaarden
Deelnemer: de persoon die meedoet aan de Actie na aanmelding op de website van Yakult.
Yakult: officiële naam Yakult Nederland BV, Handelsweg 59/H, 1181 ZA Amstelveen

Organisatie en duur actie

De Actie wordt georganiseerd door Yakult en loopt gedurende de periode 14 februari t/m woensdag 22 februari. Als omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Yakult gerechtigd de actie geheel of gedeeltelijk stop te zetten, in te korten of te verlengen.

Deelname

Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud daarvan.

Deelname staat open voor personen van 18 jaar of ouder.

Deelnemers dienen hun naam- en adresgegevens volledig en correct in te vullen.

Winnaars moeten zich zelf met de code aanmelden op de website van Yakult Start to Run en nemen voor eigen risico deel aan Yakult Start to Run.

Yakult zal de door de Deelnemer verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Ten aanzien van de behandeling van persoonlijke gegevens van Deelnemers, geldt het Privacy Statement van Yakult. De deelnemer geeft toestemming voor verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens.

Klachten over de Actie kunnen per e-mail worden gericht aan Yakult via info@yakult.nl. Yakult reageert per e-mail binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Yakult aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is.

Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake de Actie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Omschrijving van de Actie

Begin maart begint Yakult Start to Run. Deelnemers maken kans een aanmeldcode waarmee ze zich gratis kunnen aanmelden voor Yakult Start to Run via de website www.yakultstarttorun.nl

Actievoorwaarden

Deelnemers kunnen zich aanmelden voor de winactie voor een gratis aanmeldcode van Yakult Start to Run via www.yakult.nl/yakultstarttorun.

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn en verklaren in goede gezondheid te verkeren.

Yakult selecteert door loting de winnaars uit de aanmeldingen. De winnaars komen vervolgens in aanmerking voor een gratis aanmeldcode voor Yakult Start to Run. Ze ontvangen van Yakult een code, waarmee ze zich gratis kunnen inschrijven op de website van Yakult Start to Run.

Elke winnaar wordt door Yakult via de website op de hoogte gesteld van de door zijn gewonnen prijs t.w.v. € 49,50 per startbewijs. Als de prijswinnaar niet binnen drie dagen na verzending van de eerste e-mail heeft gereageerd, vervalt het recht van de Deelnemer op de prijs. Yakult behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren.

De namen van de prijswinnaars worden op donderdag 23 februari op www.yakult.nl/yakultstarttorun bekendgemaakt.

Deelnemers geven met hun akkoord op deze actievoorwaarden toestem0ming aan Yakult om hun naam en/of foto te publiceren in voor haar relevante media, al dan niet in combinatie met een of meerdere logo’s van Yakult en de Yakult Start to Run. Voor publicatie van de foto’s wordt de Deelnemer vooraf geïnformeerd.

Winnaars accepteren de prijs zoals uitgegeven. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.

Yakult handelt in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Yakult medewerkers zijn uitgesloten van deelname.

Als Yakult Start to Run om welke reden dan ook niet door kan gaan, vervalt daarmee ook deze actie.